تعرفه خطوط ارسال پیامک

تعرفه خطوط اختصاصی نیازپرداز

همه پنلهای نیازپرداز دارای چند شماره عمومی 8 رقمی با پیش شماره 1000، 3000 و 5000 هستند که می توانید با آنها اس ام اس انفرادی یا انبوه ارسال کنید.

تعرفه خطوط برای نماینده ها از 10 تا 40 ٪ تخفیف دارد.

در نیازپرداز خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000 می توانید تهیه کنید، خطوط اختصاصی به دو صورت تصادفی و انتخابی هستند.
هزینه کلیه خطوط اختصاصی تصادفی بر مبنای غیر رند و هزینه کلیه خطوط انتخابی بر مبنای رند حساب می شود.
در خطوط انتخابی پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در خطوط پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید.

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 1000xxxxxxxxxx 14 50,000 100,000
2 1000xxxxxxxxx 13 70,000 140,000
3 1000xxxxxxxx 12 176,000 354,000
4 1000xxxxxxx 11 248,000 496,000
5 1000xxxxxx 10 520,000 1132,000
6 1000xxxxx 9 850,000 1,700,000
7 1000xxxx 8 2,600,000 6,500,000
8 1000xxx 7 استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی
ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامنمایندگان (تومان)نمایندگان ویژه (تومان)
غیرسفارشیسفارشیغیرسفارشیسفارشی
1 1000xxxxxxxxxx 14 45,000 90,000 40,000 80,000
2 1000xxxxxxxxx 13 62,500 126,000 56,000 112,000
3 1000xxxxxxxx 12 158,400 318,600 140,800 283,200
4 1000xxxxxxx 11 232,200 446,400 198,400 396,800
5 1000xxxxxx 10 500,000 1,018,800 500,000 905,600
6 1000xxxxx 9 765,000 1,530,000 680,000 1,360,000
7 1000xxxx 8 2,400,000 6,500,000 2,300,000 6,500,000
8 1000xxx 7 استعلامی استعلامی
9 1000xx 6 استعلامی استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

ردیف تعداد ارقام کاربران (تومان)
غیر سفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند
1 12 200,000 250,000 300,000 350,000
2 10 400,000 500,000 700,000 1,000,000
3 9 700,000 800,000 1,000,000 1,500,000
4 8 1,200,000 1,400,000 1,600,000 2,500,000
ردیف تعداد ارقام نمایندگان (تومان)
غیر سفارشی سفارشی
غیررند نیمه رند رند
1 12 180,000 230,000 280,000 330,000
2 10 350,000 450,000 650,000 950,000
3 9 650,000 750,000 900,000 1,300,000
4 8 1,100,000 1,300,000 1,450,000 2,300,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 3000xxxxxxxxxx 14 40,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 110,000
3 3000xxxxxx 10 150,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان نمایندگان ویژه
1 3000xxxxxxxxxx 14 30,000 30,000
2 3000xxxxxxxxxx 12 100,000 95,000
3 3000xxxxxx 10 130,000 120,000
4 3000xxxxx 9 استعلامی استعلامی
5 3000xxxx 8 استعلامی استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50001، 50009

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 10,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 20,000 80,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 100,000 200,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 200,000 400,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 400,000 800,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 600,000 1,200,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 800,000 1,600,000
8 50001xxx 50009xxx 8 1,000,000 3,500,000
9 50001xx 50009xx 7 استعلامی استعلامی
10 50001x 50009x 6 استعلامی استعلامی
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام غیرسفارشی (تومان) سفارشی (تومان)
1 50001xxxxxxxxxx 50009xxxxxxxxxx 15 10,000 70,000
2 50001xxxxxxxxx 50009xxxxxxxxx 14 20,000 80,000
3 50001xxxxxxxx 50009xxxxxxxx 13 100,000 200,000
4 50001xxxxxxx 50009xxxxxxx 12 200,000 400,000
5 50001xxxxxx 50009xxxxxx 11 400,000 800,000
6 50001xxxxx 50009xxxxx 10 600,000 1,200,000
7 50001xxxx 50009xxxx 9 800,000 1,600,000
8 50001xxx 50009xxx 8 1,000,000 3,500,000
9 50001xx 50009xx 7 استعلامی استعلامی
10 50001x 50009x 6 استعلامی استعلامی

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 50002

ردیف نمونه شماره غیرسفارشی تعداد ارقام کاربران (تومان)
1 50002xxxxxxxxx 14 20,000
2 50002xxxxxxxx 13 130,000
3 50002xxxxxxx 12 390,000
4 50002xxxxxx 11 520,000
5 50002xxxxx 10 780,000
6 50002xxxx 9 1,100,000
7 50002xxx 8 1,300,000
ردیف نمونه شماره غیرسفارشی تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 50002xxxxxxxxx 14 20,000 15,000
2 50002xxxxxxxx 13 130,000 120,000
3 50002xxxxxxx 12 390,000 380,000
4 50002xxxxxx 11 520,000 510,000
5 50002xxxxx 10 780,000 770,000
6 50002xxxx 9 1,100,000
7 50002xxx 8 1,300,000

تعرفه خطوط اختصاصی خط ثابت

ردیفنمونه شمارهتعداد ارقامکاربران (تومان)
1021xxxxxxxx860,000
2021xxxxx5350,000
3021xxxx4360,000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام نمایندگان (تومان) نمایندگان ویژه (تومان)
1 021xxxxxxxx 8 55,000 50,000
2 021xxxxx 5 300,000 250,000
3 021xxxx 4 400,000 350,000

تعرفه شماره های اختصاصی غیرمتناظر با تلفن ثابت

ردیف ساختار شماره تعداد ارقام کاربران
بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 4,000,000 6,000,000
2 21000xxx 8 2,500,000 4,000,000
3 21000xxxx 9 650,000 750,000
4 21000xxxxx 10 300,000 650,000
5 21000xxxxxx 11 200,000 300,000
6 21000xxxxxxx 12 140,000 200,000
7 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) 12 110,000
8 21000xxxxxxxx 13 130,000
9 21000xxxxxxxxx 14 110,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 100,000
ردیف ساختار شماره تعداد ارقام نمایندگان نمایندگان ویژه
بازه قیمت (تومان) بازه قیمت (تومان)
1 21000xx 7 3,700,000 5,500,000 3,500,000 5,000,000
2 21000xxx 8 2,200,000 3,700,000 2,000,000 3,500,000
3 21000xxxx 9 350,000 700,000 330,000 650,000
4 21000xxxxx 10 240,000 600,000 220,000 550,000
5 21000xxxxxx 11 180,000 240,000 170,000 220,000
6 21000xxxxxxx 12 130,000 180,000 120,000 170,000
7 21000xxxxxxx (ارائه قبض تلفن) 12 100,000 90,000
8 21000xxxxxxxx 13 120,000 110,000
9 21000xxxxxxxxx 14 100,000 90,000
10 21000xxxxxxxxxx 15 90,000 80,000

درصورتیکه شماره پیشنهادی از سمت شرکت باشد، کف قیمتی آن بازه در نظر گرفته خواهد شد و در صورتیکه شماره پیشنهادی از سمت متقاضی باشد، بسته به رند یا غیررند بودن شماره قیمت آن با در نظر گرفتن قیمت کف و سقف آن بازه ، از سمت نیازپرداز اعلام خواهد شد.

برگشت هزینه پیام

چگونه هزینه پیامک های ناموفق در پیامک های تکی و گروهی عودت داده می شود ؟

در خطوط 1000 و خط ثابت: پس از دریافت گزارش به صورت اتوماتیک هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات عودت داده می شود و گزارش ها به صورت هفتگی حذف می شوند، بنابراین قبل از گذشت یک هفته دانلود گزارش ها را دریافت نمایید.

در خطوط 3000 : چنانچه می خواهید هزینه پیامک های نرسیده در خطوط 2000 به صورت کامل به شما بازگردانده شود 48 ساعت پس از ارسال عمل گزارش گیری را انجام دهید، تا هزینه تمامی پیامک ها به جز رسیده به گوشی عودت داده شود.

تلفن ساعات غیر اداری

پشتیبانی

41238 داخلی 2

خرید پنل اس ام اس

41238 داخلی 1